Beoordelingen
9,0

Leunis Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Als Leunis Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Leunis Makelaars
Markt 6
4691 BX Tholen
0166-604 522
info@leunis.nl

Leunis Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Leunis Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van waardebepalingen en/of offertes, bezichtigingen en/of andere afspraken,taxaties, huur-en koopovereenkomsten
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het aangaan van opdrachtbevestigingen
 • Het aangaan van afspraken ter oriëntatie bij een hypotheekadviesbureau
 • Het aangaan van enquêtes, klantonderzoek en klantbeoordeling/recensies

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum.

Het BSN en de pasfoto hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar te maken alvorens u een legitimatie bewijs naar ons toestuurt.
 

Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor notarissen collega's makelaars, taxateur(s) en (ver)huurder(s). Ook gaan uw persoonsgegevens en inkomensgegevens bij huur naar Huurcheck Nederland voor een huurdercheck en validatiecheck.

De koopovereenkomsten worden veelal, op verzoek van de (ver)koper, doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek. Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Opname telefoongesprekken: Leunis Makelaars werkt continue aan het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken. Ter verificatie van en onderzoek naar (verleende) opdrachten en meer in het algemeen, de geleverde diensten zoals transacties, nemen wij telefoongesprekken op. De opgenomen gesprekken worden voor de duur van 1 jaar bewaard, daarna worden ze verwijderd. De gesprekken worden opgeslagen bij onze clouddienstpartij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bezoeker gegevens: Voor statistische doeleinden worden bezoeker gegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Prijsvragen en acties: Als u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs, het promoten van de actie (eventueel met foto) via social media en om de reacties op de actie te meten.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: Leunis Makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Ons kantoor is beveiligd met een inbraak alarm met doorschakeling naar meldkamer. Ons kantoor is buiten kantooruren afgesloten.Leunis Makelaars heeft een externe ICT partij voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner. Alle papierendocumenten en legitimatie bewijzen worden versnippert als we deze niet meer nodig hebben.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens en gespreksopnames: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct
aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.